The best way to predict the future is to create it.

— Peter Drucker

En genomtänkt, väl strukturerad bolagsstyrning är värdeskapande och här har regelbunden utvärdering av styrelsen och dess arbete en självklar plats.

Genom återkommande styrelseutvärdering där arbetet utvärderas i alla dess delar skapas större effektivitet i styrelsearbetet. Utvärderingen är också ett viktigt underlag för det långsiktiga rekryteringsarbetet till styrelsen.

The secret of success is to do the common thing uncommonly well.

— John D. Rockefeller Jr.

Vi har lång erfarenhet av styrelseutvärderingar, både som externa rådgivare och från ägarsidan. Det ger oss stor förståelse för vikten av en bolagsanpassad och skräddarsydd utvärdering, där såväl enkät som djupintervjuer fokuserar på de viktigaste områdena för varje enskilt bolag. Baserat på insamlat data gör vi en analys och ger rekommendationer för arbetet framåt.

Inom styrelse- och VD-utvärdering har vi ett nära och långvarigt samarbete med Nordic Investor Services (NIS) som sedan 2002 bl. a. genomför strukturerade webbaserade enkätundersökningar, inklusive styrelseutvärderingar.

Kontakta oss