The best way to predict the future is to create it.

— Peter Drucker

En genomtänkt, väl strukturerad bolagsstyrning är värdeskapande och här har regelbunden analys av styrelsen och dess arbete en självklar plats.

Genom återkommande styrelseanalys där arbetet analyseras i alla dess delar skapas större effektivitet i styrelsearbetet. Analysen är också ett viktigt underlag för det långsiktiga rekryteringsarbetet till styrelsen.

The secret of success is to do the common thing uncommonly well.

— John D. Rockefeller Jr.

Vi har lång erfarenhet av styrelseanalyser, både som externa rådgivare och från ägarsidan. Det ger oss stor förståelse för vikten av en bolagsanpassad och skräddarsydd analys, där såväl enkät som djupintervjuer fokuserar på de viktigaste områdena för varje enskilt bolag. Baserat på insamlat data gör vi en analys och ger rekommendationer för arbetet framåt.

VD-analys är ofta ett bra komplement till styrelseanalysen för att få bättre förståelse för samspelet mellan styrelse och VD och hur detta kan utvecklas vidare.

Den ger en möjlighet för styrelsen att ge sin samlade input gällande VDs arbete inom centrala områden som relation till och arbete gentemot styrelse och ägare, och VDs strategi-, ledarskaps-, och resultatförmåga.

Den lyfter också fram styrkor och förbättringsmöjligheter i VDs arbete och ger därmed ett bra underlag till ordförandes diskussion och eventuella utvecklingssamtal med VD för att skapa förutsättningar till fortsatt utveckling i dennes roll.

Att genomföra en VD-analys parallellt med en styrelseanalys är vanligt, men den kan även göras separat. Möjligheten finns att göra det enbart från styrelsens perspektiv alternativt att involvera VDs närmaste medarbetare också för att få en s k 360-analys.

Inom styrelse- och VD-analyser har vi ett nära och långvarigt samarbete med Nordic Investor Services (NIS) som sedan 2002 bl. a. genomför strukturerade webbaserade enkätundersökningar, inklusive styrelseanalyser.

Kontakta oss